ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Digiscool (ÁSZF)

1. A Digiscool Programozó Iskola – LCLAB Kft. Illetve tulajdonosok, és családtagjai csatolt Egyéni Vállalkozásai (továbbiakban Szervező) által szervezett és lebonyolított programozói kurzusok és nyári táborok (továbbiakban "Események") időpontja, időtartama, programja, a nyújtott szolgáltatások és a részvételi díj minden esetben közvetlen ügyfél-levelezésben, vagy a digiscool.hu honlapon kerül meghirdetésre. Az Eseményeket a Szervező szervezi, a helyi sajátosságok figyelembe vételével.

2. Az Eseményre történő jelentkezést a szülő/gondviselő (továbbiakban Szülő) a meghirdetett elektronikus felületen (linken) közzétett Jelentkezési Adatlap kitöltésével és elküldésével teheti meg jelen ÁSZF egyidejű elfogadásával, mely a www.digiscool.hu honlapon, és a Szervező irodájában is megtalálható.

3. A jelentkezés programozó kurzus esetén annak visszaigazolásakor, illetve tábor esetén a meghatározott előleg befizetésével válik érvényessé. A programozó kurzusokat a kiállított számlán feltüntetett határidőre, nyári tábor esetén annak díjának fennmaradó részét legkésőbb a tábor kezdő napjáig kell a Szülőnek átutalnia, vagy kp-ben kifizetnie mely után Szervező írásban küld visszaigazolást. Minden Szülő megérti és elfogadja, hogy a díjak azonosítása érdekében minden utalásnál a közlemény rovatban feltünteti a küldött számla sorszámát és/vagy a gyermeke nevét. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a jelentkező azonosítása nem történik meg. Ebben az esetben a jelentkezést Szervező nem tudja feldolgozni.

4. Szülő a gyermeke(i)t az Esemény ideje alatt Szervező felügyeletére bízza. Szervező kijelenti, hogy az Esemény ideje alatt a táborvezető, az oktatók és az animátorok mindent megtesznek az Esemény magas színvonalon történő megszervezésért, és az oktatási és szabadidős programok megtartásáért.

5. Az Eseményről a gyermeket kizárólag a Szülő viheti el, illetve a Szülőnek beiratkozáskor írásban (legkésőbb az Esemény indulási napján) kell nyilatkozni Szervező felé arról, ha más is elviheti az Eseményről a gyermekét.

6. Az Esemény helyszínein értékes tárgyak, készpénz megőrzésére nincs lehetőség, így azok biztonságáért Szervező felelősséget nem vállal.

7. A Szülő köteles a gyermeke által az Esemény ideje alatt okozott kárt, jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg, a károkozás helyszínén megtéríteni. Szervező ennek elkerülése érdekében az Esemény indulásakor részletesen ismerteti a házirendet.

8. A Szülő kijelenti, hogy gyermeke tekintetében nincs tudomása semmilyen egyéb olyan betegségről, amelyet a jelentkezési lapon nem tüntetett fel. A gyermek esetleges egészségügyi állapotával, problémáival kapcsolatos felvilágosítás elmaradása esetében a Szervező felelősséget nem vállal.

9. A Szülő tudomásul veszi, hogy gyermeke saját felelősségére vesz részt az Eseményen. Ha a gyermek ezeken nem vehet részt, azt a Szülőnek előzetesen írásban jeleznie kell a Szervezőnek.

10. Szülő jogosult lemondani a jelentkezést. Ha a Szülő a Táborba történő jelentkezést annak a kezdeti időpontja előtt legalább 10 nappal ingyenesen mondja le, Ha a Szülő méltányolható okból (pl. megbetegedés) a Tábor megkezdése után mondja le a Tábort, akkor a befizetett díj időarányos részét (a meg nem kezdett napokat) Szervező visszatéríti. Programozó kurzus lemondás esetén a lemondás hónapját követő hónaptól kezdve szervező nem állít ki számlát Szülő részére.

11. Ha az adott Esemény bármely okból nem kerül megrendezésre, a Szervező a befizetett díjat hiánytalanul visszatéríti, illetve a Szülő írásbeli kérése alapján az adott évben másik meghirdetett időpontra jóváírja.

12. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelentkezést indokolt esetben, különösen például az Esemény házirendjének súlyos megsértése, szándékos károkozás esetén visszamondja. Ebben az esetben a Szülő – a már megfizetett díj arányos részén kívül – semmilyen követelést nem támaszthat.

13. Az Eseményen készült képek és videók Szervező tulajdonát képezik. A Szülő előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy az Esemény időtartama alatt olyan fénykép, csoportkép vagy videó készüljön, amelyen gyermeke is szerepel. Az Eseményen készített felvételeket (az azon szereplők emberi méltóságának, személyiségi jogainak tiszteletben tartásával, nem előnytelenül, pozitív hangulatot sugározva) a Szervező marketing célokra használhatja. Szülő előzetesen, írásban a Szervezőnél kérheti gyermekéről a felvételek fel nem használását.

14. A Szervező tevékenysége során a Szülő / gyermek adatait az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját egyéb marketingcéljaira használja fel. A Szülő tudomásul veszi, hogy ezen adatszolgáltatással egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott adatokat a Szervező nyilvántartsa és kezelje.

15. A Szülő ezúton nyilatkozik, hogy az általa kitöltött Jelentkezési Adatlapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a jelen ÁSZF rendelkezéseit elolvasta, megértette és elfogadja.

Hibás teljesítés:

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy a jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Hibás teljesítés esetén a jogosult az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat a Ptk. 6:159. §-ában foglaltak szerint.

A panaszával a következő szervekhez fordulhat:

  • Vállalkozás neve, címe, telefonszáma:

LCLAB Kft.

Cím: Pécs Alsó utca 35/b

Telefon: (+36) 30 251-9855

Népegészségügy:

Cím: 7623 Pécs, Szabadság u. 7.

pecs.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu

(72) 896-206

Település jegyzőjének neve, címe, telefonszáma:

Név: Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője (Polgármesteri Hivatal)

Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Képviselő: Dr. Temesvári Péter, jegyző
Telefonszám: 06 76/513-513

Fax: 06 76/513-513
E-mail cím: kecskemet@kecskemet.hu

  • Bíróság:

Az ügyfél lakhelye szerinti illetékes bíroság.

  • Baranya Vármegyei Békéltető Testület elérhetősége:

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Honlap: https://baranyabekeltetes.hu/

A békéltető testületeljárása megindításának feltételek, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését

Baranya Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím:

7623 Pécs, József A. u. 10.

Levélcím:

7602 Pf. 405

Telefon:

06 (72) 507-000

Fax:

06 (72) 507-012

E-mail:

hivatal@baranya.gov.hu