Adatvédelmi Szabályzat

Tájékoztató a Digiscool Programozó Iskola évközi oktatás / táborozás során végzett személyes adatkezelésről

Adatkezelő: LCLAB KFT 7636 Pécs Alsó utca 35/b

A kezelt adatok köre

(a) szülő/törvényes képviselő

1. Azonosító adatok: név, cím,

2. kapcsolattartási adatok (telefon, email cím)

(b) gyermek adatai

1. Azonosító adatok: név,  TAJ-szám (nyári tábor esetén)

beleegyezés esetén fénykép és videófelvételek

Az adatkezelés célja

Az oktatás és/vagy tábor szervezése, az ezzel kapcsolatos kommunikáció; fénykép- és videófelvétel esetén a képzés népszerűsítése elektronikus és nyomtatott kiadványokban; a vonatkozó hozzájárulás esetén hírlevél és más üzenet küldése azon a kommunikációs csatornán, amelyre a hozzájárulás kiterjed.

Az adatkezelés időtartama

Az oktatás és/vagy tábor szervezése céljából kezelt adatok esetén azon időtartam, amelyen belül a szerződéssel kapcsolatos polgári jogi igény érvényesíthető; amely dokumentumok egyben számviteli bizonylatnak is minősülnek, beleértve a megrendelést, a befizetések adatait, pl. indító számlaszám, indító számla tulajdonosa és az átutalás egyéb, a fizetést lebonyolító pénzintézet által rögzített adatai) a számviteli bizonylatok megőrzése céljából a számvitelről szóló mindenkor hatályos törvényben a számviteli bizonylatok megőrzésére előírt határidőig (jelenleg a 2000. évi C. törvény szerint a bizonylat kiállításától számított legalább 8 évig) kezeljük.

A hozzájárulás jogalapon kezelt adatokat (fénykép- és videófelvétel, hírlevél és más üzenet küldésére szolgáló kapcsolattartási adat) a hozzájárulás visszavonásáig, illetőleg legfeljebb a hozzájárulás beszerzésétől számított 10 évig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja:

A szülő/törvényes képviselő az oktatás és/vagy tábor szervezése céljából kezelt azonosító adatai és kapcsolattartási adatai esetén az, hogy ezen adatok kezelése az érintettek között létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b)).

A gyermek azonosító adatai esetén az, hogy ezen adatok kezelése az LCLAB Kft.-nek az oktatás/tábor szervezéséhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f))

A fénykép- és videófelvételek esetén a jogalap az érintett illetőleg törvényes képviselőjének hozzájárulása.

A hírlevél és más üzenet küldésére szolgáló adat esetén a jogalap az érintett hozzájárulása.

Érintetti jogok

Az érintett az EU Általános Adatvédelmi Rendelete alapján hozzáférést kérhet személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

illetve

-- ha az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, automatizált adatkezelés esetén kérheti, hogy az általa rendelkezésre bocsátott adatokat az adatkezelő tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az érintett számára átadja. Ebben az esetben az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja; ez nem érinti a visszavont hozzájárulás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét;

-- ha az adatkezelés esetén a jogalap az adatkezelő jogos érdeke, az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

Címzettek és adatfeldolgozó

Címzettként az adatokhoz hozzáfér az adatkezelő számára tárhelyszolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó (ICON media Kft ), a számlázórendszert üzemeltető adatfeldolgozó (cégnév, cím), a levelezési rendszert adatfeldolgozóként működtető Google, LLC , a hírlevélküldő rendszert üzemeltető The Rocket Science Group LLC, (675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, Egyesült Államok).

Harmadik országba történő adattovábbítás

Az Ön személyes adatai a Google LLC és a The Rocket Science Group LLC adatfeldolgozó részére harmadik országba kerülnek továbbításra. E két adatfeldolgozó az Ön adatait az Egyesült Államokban dolgozza fel. A személyes adatok védelmének megfelelőségét ebben az esetben az Egyesült Államok és az Európai Unió között létrejött ún. Adatvédelmi Pajzs biztosítja. Az Adatvédelmi Pajzsról lásd a NAIH útmutatóját a https://www.naih.hu/files/Privacy-Shield-UTMUTATO.pdf címen. A Rocket Science Group LLC részvételére vonatkozó információkat lásd ezen az oldalon: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Automatizált egyedi döntéshozatalt, illetőleg profilalkotást az adatkezelő jelen adatkezelés vonatkozásában nem végez.

Jogorvoslatok

Jogainak vélt megsértése esetén Ön eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A NAIH elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu. Jogainak vélt megsértése esetén továbbá az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.