9.3 Forráshasználat

A nyomtatott és nem nyomtatott dokumentum

 • A dokumentum szó a latin docere, "oktatni, tanítani" igéből származik. A mostanában elfogadott nézetek szerint dokumentumnak nevezünk minden olyan önálló szellemi terméket, független információegységet, amelynek célja az információ közlése, a tudás átadása.

 • Különbség a nyomtatott és nem nyomtatott között:

  • Amíg a nyomtatott dokumentumokra jellemző a statikus megjelenési forma, addig az elektronikus dokumentumokra a dinamikus, változó formában léteznek.

  • A nyomtatott dokumentumokat "készen kapjuk", a kinyomtatás után sem a rögzített információk sorrendje, sem a képek színe stb. nem változik. Az elektronikus dokumentumok létrejöttéhez viszont nemcsak az előállítás, sokszorosítás során, hanem a felhasználáskor is szükség van egy adott technológiára (hardver és szoftver eszközökre).

  • A rendelkezésre álló technológiától függően eltérő módon jelenhet meg ugyanaz az elektronikus dokumentum

  • A klasszikus nyomtatott dokumentum egynemű; jellemzően nyomdai úton sokszorosított, akár képeskönyvről, akár térképről, akár kottáról van szó. Az elektronikus dokumentum igen gyakran különböző elemekből tevődik össze, az egyes elemek további részekből állhatnak.

A nyomtatott dokumentum főbb típusai: kiadványtípusok a könyvtári rendszerben

 • Könyvek:

  • témája szerint:

   • szépirodalmi

   • ismeretközlő

  • kézikönyvek

  • segédkönyvek

 • Időszaki kiadványok:

  • Megjelenési sűrűség szerint:

   • napi

   • heti

   • havi

   • stb.

  • Tematikájuk, jellegük szerint:

   • hírlap

   • képes hetilap

   • szaklap

Az ismeretközlő művek (monográfia, tanulmánykötet, kézikönyv) használata az információszerzés folyamatában

 • Monográfia: valamely szűkebb tárgyra vonatkozó kérdést, alkotói életpályát, földrajzi egységet kimerítően tárgyaló tudományos mű.

 • Tanulmánykötet: egy tudományág részletkérdéséről szóló kisebb terjedelmű prózai írás.

 • Kézikönyv:

  • 1. egy tudományágban elért eredményeket, alapvető tudnivalókat összegző, általában nagyobb terjedelmű könyv

  • 2. bibliográfiák, lexikonok, adattárak és más, a tájékoztatásban használt művek egyik elnevezése.

A segédkönyvek, mint a közvetlen ismeretszerzés alapvető forrásai

 • Enciklopédiák: Szisztematikusan rendezve közlik az általuk tárgyalt ismeretanyagot, az egyes fogalmakat tudományos igényességgel dolgozzák fel. Megadják a tárgykör szakirodalmát is. Általában egy tudományág, témakör összes fogalmát dolgozzák fel; a visszakereshetőséget betűrendes mutató segíti. (Wikipedia)

 • Lexikonok: Általában betűrendbe sorolva közlik az egyes fogalmakat (a címszavak) rövid, tömör, szakszerű magyarázatát.

 • Közhasznú ismeretek tára: Olyan segédanyagokról van szó, amely minden állampolgárnak segít a hétköznapokban tájékozódni. Például a menetrend, térkép, telefonkönyv, szaknévsor, kisokos.

 • Szótár: egy nyelv szavait betűrendbe sorolva közli.

 • Adattár: Azoknak a műveknek az összefoglaló neve, amelyek egy vagy több adat gyors és pontos megtalálására szolgálnak, csupán a tényanyagra szorítkozik, magyarázat nélkül.

 • Fogalomtár: Kifejezései egy bizonyos területhez kapcsolódnak, egy tudományterület fogalmainak pontos értelmezésére szolgál. Többnyire betűrendes felépítésű.

 • Kronológia: Azoknak a kiadványoknak az összefoglaló neve, amelyek például egy-egy nagyobb történelmi, művelődés-történeti korszak, földrajzi terület vagy személy életének eseményeit az idő folyásának megfelelően, utalásokkal, de az összefüggések részletes feltárása nélkül közlik.

 • Névtár: Egy-egy szempont szerint összegyűjtött személyek adatainak felsorolása.

 • Atlasz: Térképeket tartalmazó könyv.

A nem nyomtatott dokumentum fogalma és sajátosságai.

 • Hanganyagot rögzítő dokumentumok:

  • Előállítás technikája alapján

   • Elektronikus úton előállított pld. bakelitlemez - megjelenítő eszköze a lemezjátszó

   • Lézeres eljárással viszik föl a digitalizált hangokat a kompakt lemezekre - megjelenítő. Eszköze a CD-lejátszó

 • Képi anyagot rögzítő dokumentumok:

  • Mikrofilm: szöveges vagy képi információkat tartalmazó dokumentumok, amelyek olyan erős kicsinyítéssel készülnek, hogy szabad szemmel már nem lehet olvasni a rajtuk lévő szöveget. Ezeket mikroformátumú dokumentumoknak nevezzük. Alapanyaguk lehet film vagy papír, formájuk lehet tekercs vagy lap, olvasásukhoz speciális mikrofilmleolvasó szükséges.

  • Fénykép: használatához technikai eszköz nem szükséges.

 • Képet és hangot is rögzítő dokumentumok

  • Videofilm: megjelenítő eszközei a televízió és a videolejátszó

  • DVD: megjelenítő eszköz a DVD-lejátszó

 • Hipertext és a multimédia:

  • a hipertext a gondolatokat és az információkat nemcsak egy vagy két, hanem több szempont szerint kapcsolja össze.

  • A hipertext struktúrája egy gráf, amelynek csomópontjaiban találhatók az információk, a csomópontokat összekötő élek pedig az egyes információk közötti kapcsolatokat jelentik. A felhasználó e mutatók segítségével tetszőleges sorrendben haladhat az olvasással.

  • Több irányban lehet közlekedni, nem előre meghatározott útvonalon, hanem a felhasználó pillanatnyi szükségletei, érdeklődése, hangulata alapján.

Összehasonlításuk adathordozó és megjelenítő eszköz szerint

 • Hanglemez - Lemezjátszó

 • Hangszalag - Szalagos magnó

 • CD - CD lejátszó, számítógép

 • DVD - DVD lejátszó, számítógép

 • Fénykép - Papír, monitor, kivetítő

 • Hologram - Hologram kivetítő

 • Diafilm - Diavetítő

 • Némafilm - Film vetítő

 • Hangosfilm - Film vetítő + hangfal

 • Videofilm - Számítógép, hangszóró

 • Mágneslemez - Számítógép

A tájékoztató eszközök típusai

 • A könyvtári tájékoztatásnak három tényezője van:

 • a felhasználó

 • a tájékoztatási rendszer

 • a dokumentum

A bibliográfia

 • A bibliográfia görög eredetű szó. A dokumentumok, információhordozók rendszerezett leírása, jegyzéke. Feladata a dokumentumok számbavétele, s azok létéről, valamint tartalmáról nyújtott tájékoztatás.

 • A bibliográfiák felosztása a tartalom szerint:

  • Általános bibliográfia - Minden tudományterületre kiterjedő, elvileg tartalmi és formai megkötöttségeket figyelembe nem vevő irodalomjegyzék.

   • Ilyen általános bibliográfia pl. a Magyar Nemzeti Bibliográfia. Az Országos Széchenyi Könyvtár kéthetente adja közre a Magyar Nemzeti Bibliográfia füzeteit: a könyvek, tankönyvek, zeneművek, az új periodikumok és a térképek jegyzékét. Az egyes füzetek a tájékozódást segítik.

  • Szakbibliográfia - Egy-egy tudományág, részterület irodalmát gyűjtik egybe, így elsősorban a szakembereknek, a téma iránt fokozottan érdeklődőknek készülnek.

 • A bibliográfiák felosztása a feltárás mélysége szerint:

  • Teljes bibliográfia - Mint a neve is mutatja, a megcélzott témakör teljes irodalmát összegyűjteni kívánó bibliográfia. Elérése csak viszonylag kicsi, jól körülhatárolt szakterületek esetében lehetséges, egyébként a szakirodalom bősége miatt csak törekedni lehet rá.

  • Válogató bibliográfia - A vizsgált szakirodalom anyagából valamilyen szempont szerint válogat. Szempont lehet egy bizonyos szerző, egy bizonyos kiadvány, egy bizonyos időszak, egy bizonyos hely stb.

 • Magyar Nemzeti Bibliográfia: típusonként és témánként adja közre a művek jegyzékét. 49 szakcsoporton belül rendezi betűrendbe a bibliográfiai tételeket, ez kiegészül egy betű-rendes és ETO szerinti mutatóval is. Névmutatója a közreműködőktől, a címmutató a kiadványok címéről tájékoztat, az ISBN és az ISSN mutató pedig a nemzetközi azonosító szám szerinti keresést teszi lehetővé.

Tájékoztató jegyzékek

 • Referáló folyóirat: összegyűjti az adott tudományág legfontosabb és legújabb eredményeit, ismerteti a témával kapcsolatos irodalmat, s az ajánlások közti tájékozódást mutatók segítségével teszi könnyebbé.

 • Repertórium: egy vagy több folyóirat anyagát több évre visszamenőleg dolgozza fel, így adja közre a megjelent cikkek betűrendes és tematikus jegyzékét.

 • Könyv- és videó ajánlások

 • Kritikák

Forráskiválasztás szempontjai

 • Relevancia

 • Hitelesség

A forrásjelölés szabályai, funkciói és etikai vonatkozásai

 • Hivatkozások helyesen legyenek megjelölve

 • Idézhetünk szó szerint/tartalom szerint, statisztikai adatokra stb.