9.1 Könyvtárak

A könyvtár fogalma

 • A könyvtár dokumentumok tárolására és közreadására szolgáló intézmény.

A könyvtár egyetemes és hazai fejlődésének rövid áttekintése

 • Az első könyvtárak az írásbeliség elterjedésével már létrejöttek.

 • Ebla: az eddig ismert legrégebbi könyvtár maradványai észak-Szíriában, agyagtáblára írt "kötetek"

 • Ninive: kb. 20000 agyagtábla, Kr. e. 650 körül

 • Alexandria: AZ egyiptomi városban volt az ókor legnagyobb gyűjteménye. Papirusz és pergamen

  • Sajnos a könyvtár elpusztult Kr. e. 43-ban egy tűzvészben.

 • Római könyvtárak: rendszerezett adatok, magánkönyvtárak

 • Középkori könyvtárak: először egyházi intézményekben (kolostor, apátság), majd később oktatási intézményekben.

 • 1441 - 1445: Gutenberg - nyomtatás.

 • 16. századtól közkönyvtárak.

 • 18-19. század: elterjedt intézményrendszerek.

 • 21. század: elektronikus dokumentumok

 • Hazai fejlődés:

  • Bencés főapátsági könyvtár

  • Bibliotheca Corviniana: Mátyás könyvtára vetekedett a pápáéval

  • Református kollégium könyvtára

  • Országos Széchényi Könyvtár: minden magyar és magyar vonatkozású dokumentumot gyűjt, mai állománya közel 5 milliós.

A magyar könyvtári rendszer

 • Nemzeti könyvtár (Országos Széchényi Könyvtár): minden magyar vonatkozású anyagot gyűjt. Az állomány gyarapodásában fontos szerepet játszanak a kötelespéldányok. Ez azt jelenti, hogy a kiadók kötelesek minden kiadványukból 6 példányt térítésmentesen a könyvtár rendelkezésére bocsátani.

 • Közművelődési könyvtár: a hálózatba tartoznak a megyei, a városi és a községi könyvtárak is. Lakossági igényeket kell kielégítenie. Budapesten ilyen jellegű könyvtárhálózat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár intézményhálózata. A helyi könyvtárak helytörténeti gyűjtést is végeznek.

 • Szakkönyvtár: specializált könyvtárak, egy adott tudományág, szakterület dokumentumait gyűjtik. Az országos szakkönyvtárak egy-egy terület hazai dokumentumait gyűjtik a teljesség igényével. Kutatóintézetek, cégek is tarthatnak fenn szakkönyvtárakat.

 • Felsőoktatási könyvtár: az adott oktatási intézmény oktató-nevelő és tudományos tevékenységének kiszolgálása. Ezek a könyvtárak gyakran szakkönyvtárként is működnek.

 • Iskolai könyvtárak: általában csak az adott iskola munkájához nyújtanak támogatást.

A könyvtártípusok elkülönítésének elvei: a gyűjtő- és felhasználói kör fogalma

 • Gyűjtőkör: a dokumentumoknak tartalmi, formai, földrajzi, kronológiai szempontból meghatározott kategóriáinak együttesét jelenti.

  • Nemzeti

  • Általános

  • Szakkönytár

 • Felhasználói kör: azok a személyek, közösségek, amelyek a könyvtár szolgáltatásait igénybe veszik.

  • Nyilvános

  • Korlátozott

  • Zárt

 • Tulajdonos szerinti elkülönítés:

  • Köz

  • Magán

A közkönyvtárak feladatrendszerének ismertetése

 • Oktatás támogatása (az egyéni és önállóan folytatott tanulmányokat éppúgy, mint az iskolarendszerű oktatás minden szintjét).

 • A közkönyvtár információs központ, amelynek feladata mindenfajta ismeret hozzáférhetővé tétele megszorítás és korlátozás nélkül.

 • A közkönyvtárnak a hagyományos könyvtári gyűjtemény és szolgáltatások fejlesztése mellett egyaránt fontos feladata, hogy hozzáférhetővé tegye a világhálót és az onnan elérhető óriás mennyiségű ismeretanyagot és segítsen az eligazodásban.

 • A közkönyvtáraknak a hagyományos funkcióik - kulturális örökség megőrzése és terjesztése - mellett, mint kulturális és társadalmi központnak is erősödik a szerepe.

A szakkönyvtárak sajátosságainak ismertetése

 • Szakkönyvtár: a különböző társadalmi tevékenységek (kutatás, termelés, oktatás) szolgálatában álló, speciális gyűjtőkörű és szolgáltatásrendszerű könyvtár, gyakorta valamely információs központ része. Két fajtája van: az országos feladatkörű és a helyi szakkönyvtár.

 • Feladatai:

  • Szakirodalmi és tájékozódási igények kielégítése

  • Kutató fejlesztő tevékenység támogatás

  • Szűkebb ismeretkör, de mélyebb teljességre törekvés

Egyéb tájékoztató intézmények, információs központok, a kulturális intézmények (levéltárak, múzeumok, kiállítótermek) információszerzésben betöltött szerepének vázolása

 • Levéltárak: a nem közönségnek szánt, hivatalos célra készült és megőrzésre érdemes iratok gyűjtőhelye. Ide tartoznak a hatóságok, hivatalok, vállalatok, intézmények iratanyagai, amelyet a levéltárnak való átadás előtt helyileg irattárban őriznek.

 • Múzeumok: múzeumok mellett szokott lenni múzeumi könyvtár, ami annak munkáját segítő gyűjtemény.

 • Kiállítótermek: az irodalompropaganda eszközei. Céljuk, hogy felhívják az olvasók figyelmét a könyvtár új gyarapodására, egy-egy író, tudós, művész munkásságára (pl. évfordulók alkalmából), vagy pedig meghatározott témával foglalkozó művekre.

Az Egyetemes Tizedes Osztályozás

 • A dokumentumok egyik rendező elve lehet az Egyetemes Tizedes Osztályozás, röviden ETO vagy szakjelzet.

 • A 19. század utolsó évtizedében kezdték kifejleszteni az ETO rendszerét az amerikai Melvil Dewey osztályozási rendszere alapján. 1905-től kezdték el használni, Magyarországon 1912-től vezették be.

 • Az ETO a könyveket 10 főcsoportba, ezeken belül 10 csoportba majd 10 alcsoportba sorolja. Igény szerint még az alosztályok is tovább bonthatók, hogy minden mű pontosan elhelyezhető legyen. Így a speciálisabb dokumentumokhoz hosszabb ETO-szám tartozik.

 • ETO főosztályok, néhány alosztályi példával:

  • 0 Általános művek

  • 1 Filozófia, pszichológia, erkölcs

  • 2 Vallástudomány

  • 3 Társadalomtudomány

  • 4 üres

  • 5 Természettudományok

   • 51 Matematika

   • 52 Csillagászat

   • 53 Fizika

    • 531 Általános mechanika

    • 532 Folyadékok mechanikája

     • 532.1 Hidrosztatika

     • 532.11 Nyomás

     • 532.12 Összenyomhatóság

  • 6 Alkalmazott tudományok, technika

  • 7 Művészetek, sport, játék

  • 8 Nyelv- és irodalomtudomány

  • 9 Földrajz, történelem, életrajzok

 • Azonos ETO-szám esetén a könyvek jelzését még kiegészítik a Cutter számmal is. Így a könyv tényleges helyét az ETO-szám és a Cutter-szám együttesen határozza meg.

A könyvtári szolgáltatások ismertetése

 • Könyvtári állomány helybeni használata

 • Helybeni és könyvtárközi kölcsönzés

 • A könyvtári rendszerre, a könyvtárak gyűjtőkörére, állományára és szolgáltatásaira vonatkozó felvilágosítás

 • Bibliográfiai, szakirodalmi, dokumentációs tájékoztatás nyújtása, reprográfiai szolgálat (másolás, sokszorosítás)

 • Ingyenes internet-hozzáférés

Hagyományos könyvtárak az interneten és a digitális könyvtárak sajátosságainak bemutatása

 • A számítógépre kerültek és kerülnek folyamatosan a nagyobb gyűjtemények katalógusai.

 • Lehetséges, hogy a könyvtárak egyéb dokumentumait is el lehet érni az interneten keresztül.

 • Létrejöttek a könyveket és folyóiratcikkeket teljes terjedelmükben tartalmazó elektronikus könyvtárak, amelyek elérhetők az interneten.

 • Hasonlóságok: az internetes könyvtáraknak ugyanúgy van fenntartója, gyűjtőköre, alapító okirata, tagsága, katalógusai, mint a hagyományos könyvtáraknak.

 • Különbségek: a digitális könyvtárak adatai, kapcsolódó anyagai, a vizsgált dokumentumról szóló szakértői vagy olvasói vélemények jobban hozzáférhetőek.